ترجمه مقاله

angle of extinction

دیکشنری انگلیسی به فارسی

زاویه انقراض
ترجمه مقاله