ترجمه مقاله

amobarbital sodium

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سدیم آموباربیتال
ترجمه مقاله