ترجمه مقاله

amenorrheic

دیکشنری انگلیسی به فارسی

آمنوره
ترجمه مقاله