ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

altercated

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مخروطی، ستیزه کردن، مشاجره کردن، سر و کله زدن، سرشاخ کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ