ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

altercate

دیکشنری انگلیسی به فارسی

دگرگونی، ستیزه کردن، مشاجره کردن، سر و کله زدن، سرشاخ کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ