ترجمه مقاله

almond oil

دیکشنری انگلیسی به فارسی

روغن بادام
ترجمه مقاله