ترجمه مقاله

almond-eyed

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بادام چشم
ترجمه مقاله