ترجمه مقاله

aleatory contract

دیکشنری انگلیسی به فارسی

قرارداد امضا کننده
ترجمه مقاله