ترجمه مقاله

Alan Turing

دیکشنری انگلیسی به فارسی

آلن تورینگ
ترجمه مقاله