ترجمه مقاله

alabastrum

دیکشنری انگلیسی به فارسی

alabastrum
ترجمه مقاله