ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

air

دیکشنری انگلیسی به فارسی

هوا، باد، جریان هوا، فضا، نسیم، استنشاق، هر چیز شبیه هوا، نفس، شهیق، سیما، اوازه، اواز، اهنگ، نما، بادخور کردن، اشکار کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ