ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

air-to-air

دیکشنری انگلیسی به فارسی

هوا به هوا، از یک هواپیما به هواپیمای دیگر
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ