ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

age-related macular degeneration

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سن تخریب ماکولا مربوط به سن است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ