ترجمه مقاله

aftershaft

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پشت شفت
ترجمه مقاله