ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

aforesaid

دیکشنری انگلیسی به فارسی

در بالا ذکر شد، مذکور، مزبور، فوقالذکر، بالاگفته
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما