ترجمه مقاله

admirers

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تحسین کنندگان، ستاینده، تحسین کننده
ترجمه مقاله