ترجمه مقاله

admirer

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تحسین کننده، ستاینده
ترجمه مقاله