ترجمه مقاله

adhesive tape

دیکشنری انگلیسی به فارسی

چسب نواری
ترجمه مقاله