ترجمه مقاله

adhesive plaster

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گچ چسب، مشمع
ترجمه مقاله