ترجمه مقاله

adhesive material

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مواد چسبنده
ترجمه مقاله