ترجمه مقاله

adhesive friction

دیکشنری انگلیسی به فارسی

چسب اصطکاک
ترجمه مقاله