ترجمه مقاله

adenographical

دیکشنری انگلیسی به فارسی

آدنوگرافی
ترجمه مقاله