ترجمه مقاله

addresser

دیکشنری انگلیسی به فارسی

آدرس گیرنده
ترجمه مقاله