ترجمه مقاله

addressees

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مخاطبان، گیرندهء نامه
ترجمه مقاله