ترجمه مقاله

addressee

دیکشنری انگلیسی به فارسی

آدرس گیرنده، گیرندهء نامه
ترجمه مقاله