ترجمه مقاله

addressed

دیکشنری انگلیسی به فارسی

خطاب، مخاطب، خطابی
ترجمه مقاله