ترجمه مقاله

actualisation

دیکشنری انگلیسی به فارسی

واقعیت دادن، بصورت مسلم دراوردن
ترجمه مقاله