ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

acquaints

دیکشنری انگلیسی به فارسی

آشنا می شود، اشنا کردن، اگاه کردن، مسبوق کردن، مطلع کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ