ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

acquainting

دیکشنری انگلیسی به فارسی

آشنایی، اشنا کردن، اگاه کردن، مسبوق کردن، مطلع کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ