ترجمه مقاله

accessory fruit

دیکشنری انگلیسی به فارسی

میوه جانبی
ترجمه مقاله