ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

abyssal

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مرغوب، بسیار عمیق
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ