ترجمه مقاله

abstentions

دیکشنری انگلیسی به فارسی

استرداد، خودداری از دادن رای، خود داری
ترجمه مقاله