ترجمه مقاله

abstention

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مخالفت، خودداری از دادن رای، خود داری
ترجمه مقاله