ترجمه مقاله

abortionist

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سقط جنین، سقط جنین کننده، کسی که موجب سقط جنین میشود
ترجمه مقاله