ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

وِی لَتِی بُوِی لَتِی

گویش دزفولی

اصطلاح و آوایی برای تعجب و بروز مشکل و مصیبت کوچک
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ