ترجمه مقاله

قُووَه

گویش دزفولی

باتری
ترجمه مقاله