ترجمه مقاله

غُدَّه ( قُدَّه)

گویش دزفولی

سرطان
ترجمه مقاله