ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سُک

گویش دزفولی

اشاره دادن به نفر پهلویی با نوک انگشتان دست
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ