ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

تو تی وار

گویش دزفولی

طوطی وار ، همانند طوطی ، تقلید کورکوارانه ، تکرار کلمه یا جمله بدون فهم مطلب
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما