ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

تته وار

گویش دزفولی

طوطی وار ، تقلیدی، تکرار حرفی بدون تأمل وتفکرونفهمیدن مفهوم آن
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما