ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بُخار

گویش دزفولی

کنایه از انرژی ، نیرو وتوان
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ