ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

یغنی

لغت‌نامه دهخدا

یغنی . [ ی َ ] (اِخ ) قریه ای از نواحی نخشب به ماوراءالنهر. نسبت بدان یغنوی است . (یادداشت مؤلف ). قریه ای است از نواحی نخشب . (از معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ