ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

یغنوی

لغت‌نامه دهخدا

یغنوی . [ ی َ ن َ ] (اِخ ) ابراهیم بن محفوظبن علی بن اسرافیل بن لیث . مردی ادیب و محدث بود. از ابوبکربن محمدبن احمدبن خنب و جز او حدیث شنید. او درسال 420 هَ . ق . زنده بوده است . (از لباب الانساب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ