ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

یربوز

لغت‌نامه دهخدا

یربوز. [ ی َ ] (ترکی ، اِ) جربوز. بقله ٔ یمانیه . ضدح . (یادداشت مؤلف ). رجوع به ترکیب بقلة الیمانیه در ذیل ماده ٔ بقلة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ