ترجمه مقاله

یایی

لغت‌نامه دهخدا

یایی . (ص نسبی ) یائی . بیمار و ناخوش و ناچاق . (برهان ) .
ترجمه مقاله