ترجمه مقاله

گیلان

لغت‌نامه دهخدا

گیلان . (اِخ ) نام تیره ای از طایفه ٔ کلهر کردستان باشد. (از جغرافیایی سیاسی کیهان ص 62).
ترجمه مقاله