ترجمه مقاله

گوزر

لغت‌نامه دهخدا

گوزر. [ گ َ / گُو زَ ] (اِ) جوذر. پوست گاو. (یادداشت مؤلف ). رجوع به گودر و گودره شود.
ترجمه مقاله