ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گهردار

لغت‌نامه دهخدا

گهردار. [ گ ُ هََ ] (نف مرکب ) مخفف گوهردار :
گفتم چه صاعقه است گهردار تیغ او
گفتا جداکننده ٔ جسم عدو ز جان .

فرخی .


زدوده تیغ گهردار رنگ داده به خون
بنفشه زار و سمن زار و لاله زار تو باد.

سوزنی .


رجوع به گوهردار شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ