ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گهرانداز

لغت‌نامه دهخدا

گهرانداز. [ گ ُ هََ اَ ] (نف مرکب ) مخفف گوهرانداز. رجوع به ذیل همین کلمه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ