ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گهراندازی

لغت‌نامه دهخدا

گهراندازی . [ گ ُ هََ اَ ] (حامص مرکب ) مخفف گوهراندازی . رجوع به ذیل همین کلمه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ